Könyvajánló oldalak könyves hírek
Kategóriák
Kertészet képes termékajánló
Kert, Növények
Nyitott egyetem
Ezoterika
Kiadók szerint -->
Életrajzok
Irodalomtudomány
Legújabb hírek
Mályvarózsa telt barackszín virágú - Alcea rosea Charters Aprico
Piros virágú sásliliom - Hemerocallis Mahony
Zöld levelű árnyliliom - Hosta fortunei
Vizi jácint - Eichornia crassipes növények kerti tóba és akváriu
Vizitök - Nuphar lutea - Növények kerti tóba
Piros levelű cserszömörce - Cotinus Royal Purple
Hosta undulata Univittata - Árnyliliom - hullámos zöld-fehér lev
Hemerocallis Stella D Oro - Sásliliom sárga
Yucca filamentosa Variegata - Tarka levelű pálmaliliom
Vörös áfonya - Vaccinium macrocarpon Big Pearl tőzegáfonya
Bambuszok a kertészetben - Phyllostachys aureosulcata Aureocauli
Cukorsüveg fenyő - Picea glauca Conica
Chia, Mantak HEADING_TITLE

Chia, Mantak

  Dátum: 2005 May 23, Monday
Hír összefoglalása:
Kozmikus pálya, Gyógyító hangok. Rezonanciában az univerzummal, A multiorgazmusos férfi, A multiorgazmusos pár ...


Hír tartalma:

Mantak Chia 1944-ben Thai­föld­ön szü­le­tett kí­nai szü­lők gyer­me­ke­ként. Hat­éves ko­rá­ban ta­nul­ta meg budd­his­ta szer­ze­te­sek­től, ho­gyan kell ül­ve „le­csen­de­sí­te­ni az el­mét”. Még gim­na­zis­ta ko­rá­ban el­sa­já­tí­tot­ta a ha­gyo­má­nyos thai-bok­szot. Ké­sőbb Tai Chi Chuant ta­nult Lu mes­ter­től, aki ha­ma­ro­san meg­is­mer­tet­te ve­le az Aikido-t, a jó­gát és a Tai Chi ma­ga­sabb szint­je­it is.
Évek­kel ké­sőbb, ami­kor hong­kon­gi ta­nul­má­nyai so­rán ki­emel­ke­dő ered­mé­nye­ket ért el at­lé­ti­ká­ban, egyik ido­sebb osz­tály­tár­sa be­mu­tat­ta őt el­ső ezo­te­ri­kus ta­ní­tó­já­nak és taoista mes­te­ré­nek, Yi Eng (I Yun) mes­ter­nek. Et­től fog­va kezd­te Chia mes­ter iga­zán ko­mo­lyan ta­nul­má­nyoz­ni a taoista élet­mó­dot. Meg­ta­nul­ta az ener­gia­ke­rin­ge­tést a Mikrokozmikus Pá­lyán, il­let­ve az Öt Elem Fú­zi­ó­já­nak se­gít­sé­gé­vel meg­nyit­ni a hat kü­lön­le­ges ener­gia­ve­ze­té­ket (a kí­nai aku­punk­tú­ra, il­let­ve ve­le össz­hang­ban a taoista ha­gyo­mány össze­sen nyolc kü­lön­le­ges me­ri­di­ánt is­mer, eb­ből ket­tő – a kor­mány­zó és a be­fo­ga­dó – össze­kap­cso­lá­sa al­kot­ja a „Mikrokozmikus Pá­lya” vagy „Kis Égi Kör” né­ven is­mert ener­ge­ti­kai egy­sé­get – A ford.). To­vább ta­nul­má­nyoz­ta a Bel­ső Al­kí­mi­át, meg­ta­nul­ta a Kan és Li (Víz és Tűz) Ál­ta­li Meg­vi­lá­go­so­dást, az Öt Ér­zék­szerv Le­pe­csé­te­lé­sét, az Ég és a Föld Kong­resszu­sát, il­let­ve az Ég és az Em­ber Új­ra­egye­sí­té­sét. Yi Eng mes­ter ha­tal­maz­ta fel, hogy ta­nít­son és gyó­gyít­son.
Mantak Chia hú­szas éve­i­ben Meugi mes­ter­nél ta­nult Szin­ga­púr­ban, aki a Kundalinit, a Taoista Jó­gát és a Budd­ha Te­nye­ret ok­tat­ta ne­ki. Ha­ma­ro­san ké­pes­sé vált ar­ra, hogy meg­tisz­tít­sa sa­ját tes­tét az ener­gia áram­lá­sát aka­dá­lyo­zó blok­kok­tól. Meg­ta­nul­ta az élet­erő ki­ára­mol­ta­tá­sát ke­ze­in ke­resz­tül, és ke­zel­het­te Meugi mes­ter be­te­ge­it. Ez­után meg­ta­nul­ta a Chi Nei Tsangot is Dr. Mui Yimwattanától, Thai­föld­ön.
Ké­sobb Cheng Yao Lun mes­ter ta­nít­vá­nya lett, aki a Bel­ső Erő Shaolin Mód­sze­rét ok­tat­ta ne­ki. El­sa­já­tí­tot­ta a szi­go­rú­an tit­kos Csont­ve­lő Nei Kung né­ven em­le­ge­tett gya­kor­la­tot, amely a szer­vek, a mi­ri­gyek és a csont­ve­lő fej­lesz­té­sé­re szol­gál, il­let­ve az Ín­erő­sí­tő és -átalakító gya­kor­la­to­kat. Cheng Yao Lun mes­ter rend­sze­re öt­vöz­te a thai-bok­szot és a Kung-Fu-t. Ez­zel egy idő­ben Chia mes­ter Pan Yu mes­ter­nél is ta­nult, aki­nek rend­sze­re kom­bi­nál­ta a taoista, a budd­his­ta és a zen ta­ní­tá­so­kat. Pan Yu mes­ter meg­ta­ní­tot­ta a fér­fi­ak és nők kö­zöt­ti Yin és Yang erők cse­ré­jé­re, il­let­ve az Acél­test ki­fej­lesz­té­sé­re is. An­nak ér­de­ké­ben, hogy job­ban meg­ért­hes­se a gyó­gyí­tó ener­gia hát­te­ré­ben meg­hú­zó­dó me­cha­niz­mu­so­kat, Chia mes­ter két évig ta­nul­má­nyoz­ta a nyu­ga­ti ana­tó­mi­át és az or­vos­tu­do­mányt. Ta­nul­má­nyai kö­ze­pet­te a Gestetner Tár­sa­sá­got is irá­nyí­tot­ta, amely iro­dai fel­sze­re­lé­sek gyár­tá­sá­val fog­lal­ko­zott, és el­sa­já­tí­tot­ta az of­szet-nyom­ta­tás és a fény­má­so­ló gé­pek is­me­re­tét. Taoista tu­dá­sát egyéb ta­nul­má­nya­i­val ki­bő­vít­ve Chia mes­ter el­kezd­te ta­ní­ta­ni az Egye­te­mes Tao Rend­sze­rét. Vé­gül más inst­ruk­to­ro­kat is ki­kép­zett e tu­dás ter­jesz­té­sé­re, és meg­ala­pí­tot­ta a Ter­mé­sze­tes Gyó­gyí­tó Köz­pon­tot Thai­föld­ön. Öt év­vel ké­sőbb New York­ba köl­tö­zött, ahol 1979-ben meg­nyi­tot­ta az Egye­te­mes Tao Köz­pon­tot. Ame­ri­ká­ban töl­tött évei so­rán foly­tat­ta a Tai Chi Wu rend­sze­ré­nek ta­nul­má­nyo­zá­sát Edward Yee mes­ter­nél, New York­ban.
Az­óta Chia mes­ter ta­nít­vá­nyok tí­zez­re­it ok­tat­ta vi­lág­szer­te, 1500 inst­ruk­tort és gya­kor­lót kép­zett ki, és lá­tott el bi­zo­nyít­vánnyal. Élő Tao köz­pon­tok, Chi Nei Tsang in­té­ze­tek, Koz­mi­kus Gyó­gyí­tó Fó­ru­mok és Hal­ha­tat­lan Tao He­gyi Szen­té­lyek nyíl­tak meg Észak-Ame­ri­ká­ban, Dél-Ame­ri­ká­ban, Eu­ró­pá­ban, Ázsi­á­ban, Af­ri­ká­ban és Auszt­rá­li­á­ban is.
1994-ben Chia mes­ter vissza­köl­tö­zött Thai­föld­re, Chiang-Mai-tol 25 ki­lo­mé­ter­nyi­re, ahol ne­ki­lá­tott a Tao Kert és az Egye­te­mes Tao Ok­ta­tó Köz­pont fel­épí­té­sé­nek.
Chia mes­ter ked­ves, ba­rát­sá­gos és se­gí­tő­kész em­ber, aki el­ső­sor­ban ta­ní­tó­nak tart­ja ma­gát. Szó­ki­mon­dó és gya­kor­la­ti­as szel­lem­ben mu­tat­ja be az Egye­te­mes Tao Rend­szert, mi­köz­ben fo­lya­ma­to­san bő­ví­ti tu­dá­sát, és fej­lesz­ti ok­ta­tá­si mód­sze­re­it.
Chia mes­ter becs­lé­se sze­rint har­minc­öt könyv­re lesz szük­ség a tel­jes Egye­te­mes Tao rend­szer be­mu­ta­tá­sá­hoz. 1990 jú­ni­u­sá­ban Chia mes­ter­nek a Kí­nai Or­vos­lás és Chi Kung Nem­zet­kö­zi Kong­resszu­sa „Az Év Chi Kung Mes­te­re” cí­met ado­má­nyoz­ta. Ő nyer­te el el­ső­ként ezt az éven­ként át­adás­ra ke­rü­lő dí­jat.
2000 de­cem­be­ré­ben a Taoista Egész­ség­kert és az Egye­te­mes Tao Köz­pont két me­di­tá­ci­ós csar­nok­kal, két nyi­tott, egy­sze­rű Chi Wang-pavilonnal, az épü­let­ben el­he­lye­zett Tai Chi, Tao Yin és Chi Nei Tsang Csar­nok­kal, Tai Chi Ter­mé­sze­tes úszó­me­den­cé­vel, tel­jes Taoista Könyv­tár­ral ren­del­ke­ző Pakua Kom­mu­ni­ká­ci­ós Köz­pont­tal, Nem­zet­kö­zi Vi­lág­klasszis Súly­eme­lő Csar­nok­kal és nyolc tel­jes ud­va­ri pi­he­nő­épü­let­tel egé­szült ki.
2002 feb­ru­ár­já­ban a Hal­ha­tat­lan Tao gya­kor­la­ta­it el­ső íz­ben mu­tat­ták be a Sö­tét Kam­ra gya­kor­lat se­gít­sé­gé­vel a Taoista Kert­ben, tö­ké­le­tes kör­nye­ze­ti fel­té­te­le­ket te­remt­ve a ma­ga­sabb szin­tű taoista gya­kor­la­tok­hoz.


FORRÁS: Lunarimpex Kiadó

CHIA, MANTAK könyváruházunkban megtalálható művei

Könyváruház

Könyv - számítástechnikaHírek statisztikája:
Megnézve:6088
VisszaÚj vásárló regisztrációja
Témakörök

Életrajzok

Ady Endre
Cervantes
Julian Barnes
Kazinczy Ferenc
Edgar Allan Poe
Vámos Miklós
Kertész Ákos
Walter Jens
Chia Mantak


| | |

Wiandt Kertészet | Kertészet webáruház
Könyv katalógus